Anmälan
Kontakt
Kontakt
Anmälan

Elevhälsa

Inom skolan ska det finnas ett elevhälsoteam (EHT) som arbetar hälsofrämjande, förebyggande och som är stödjande kring elevers utveckling mot utbildningens mål. Skolans elever har rätt till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal så att specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

 Skolhälsans uppdrag: 

  • delta i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete.
  • delta i skolans arbete för en god lärandemiljö och en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
  • erbjuda hälsobesök och vaccinationer enligt fastställt program.
  • erbjuda hälsosamtal i hälsofrämjande syfte.
  • bidra med medicinsk sakkunskap i elevhälsoteamet och i skolan.
  • uppmärksamma elever med olika former av hälsoproblem och tecken på psykisk ohälsa.
  • göra bedömningar och utredningar vid olika former av skolrelaterade hälsoproblem och inlärningssvårigheter.
  • erbjuda enkla sjukvårdsinsatser.    

Vi är elevhälsan på L & L

Anders Ringård, rektor

Rektorns uppdrag är att se till att eleverna får bästa möjliga undervisning. Som ansvarig för skolans arbetsmiljö ser rektorn till att elever och alla som arbetar på skolan trivs och får förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt.

Linda Åberg, biträdande rektor

Rektorns uppdrag är att se till att eleverna får bästa möjliga undervisning. Som ansvarig för skolans arbetsmiljö ser rektorn till att elever och alla som arbetar på skolan trivs och får förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt.

Monika Bastin, kurator

Skolkurators uppdrag är att arbeta med psykosociala frågor kring eleverna. Skolkurator gör bedömningar och utredningar kring elever som av olika skäl ej mår bra. Det kan gälla elever som har hög frånvaro, som är dåligt motiverade för skolarbetet, som har problem med droger, kamratrelationer, familjerelationer eller andra sociala problem.  Skolkurator remitterar också elever i förekommande fall till psykiatrin eller annan samtalsbehandling utanför skolan. Skolkurator är en professionell samtalspartner i psykosociala frågor för elever, lärare, rektorer, övrig personal och vårdnadshavare. 

Ann Davis Axelsson, samtalscoach 

Som coach är det viktigt att ge eleven de redskap som behövs för att våga fatta de beslut som krävs för en förändring. Coachen lyssnar aktivt och ställer öppna frågor för att på så sätt hjälpa eleven att utveckla medvetenhet kring vad som krävs för att lyckas. Coachen stöttar och hjälper eleven, så att hen själv hittar svaren och vägen till förändring.

Pia Sarstedt, skolsköterska

Skolsköterska och skolläkare utgör det team som utför de medicinska insatserna i elevhälsan. Den medicinska kompetensen ska sträva efter en helhetssyn på barns och ungdomars hälsa samt ha ett folkhälsoperspektiv i arbetet. Mottagning måndag - fredag på sköterskeexpeditionen på plan 4.

Malin Eidin, specialpedagog

Specialpedagogens uppdrag är att vara en pedagogisk resurs för elever, lärare och skolledare. Specialpedagogen är en kvalificerad samtalspartner, handledare och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar, kollegor och andra berörda yrkesutövare. 

Specialpedagogen utvecklar principer och former för pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram, driver skolans pedagogiska utvecklingsarbete samt utformar och deltar i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram och utredningar i samverkan mellan skola och hem. 

Specialpedagogen samverkar med och handleder lärarna i frågor kring studier, handledarskapet, samt samverkar efter behov med berörda instanser som Specialpedagogiska skolmyndigheten, habiliteringen, Barn– och ungdomspsykiatrin etc. 

Lars-Peter Gesslin, skolläkare - kontakt via skolsköterskan

Skolsköterska och skolläkare utgör det team som utför de medicinska insatserna i elevhälsan. Den medicinska kompetensen ska sträva efter en helhetssyn på barns och ungdomars hälsa samt ha ett folkhälsoperspektiv i arbetet. 

Tomas Rosén, psykolog - kontakt via rektor

Psykisk ohälsa kan vara ett stort hinder vid inlärning, därför är skolan en självklar och naturlig plats för arbete mot psykisk ohälsa. Skolpsykologens uppdrag är att hjälpa skolan som organisation att se både problem och möjligheter ur elevens perspektiv.  Skolpsykologen arbetar på uppdrag av skolans rektor utifrån gällande skollag och ska vara tillgänglig för elever, föräldrar och skolans personal. Skolpsykologens jobb är att tolka, förtydliga och förklara problem och situationer ur de inblandades olika perspektiv. Samtidigt är det alltid elevens behov som sätts främst.

0278-636570
info@edu-lustlara.se
Gå till Admentum
©Friskolan Lust & Lära | Integritetspolicy