Anmälan
Kontakt
Kontakt
Anmälan

SYV-plan

Ta del av planen för studie- och yrkesvägledningen på Lust & Lära

Innehåll

1. Nationella mål och riktlinjer för studie- och yrkesvägledningen i grundskolan

2. Studie- och yrkesvägledningens organisation och ansvarsfördelning på Lust & Lära

3. Målsättningar för studie- och yrkesvägledningen på Lust & Lära

4. Aktivitetsplan/årshjul för SYV i åk 7, 8 och 9 på Lust & Lära

1. Nationella mål och riktlinjer för studie- och yrkesvägledning

Vad är studie- och yrkesvägledning?

Att göra val inför framtiden, är en ständigt pågående process. Elevernas studie- och yrkesval har stor betydelse för hur deras framtid kommer att utveckla sig. Tillgång till studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val.

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Mångfalden av både yrken och utbildningar, gör att eleven kan uppleva det som komplicerat att överblicka sina möjligheter. En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden, bidrar ytterligare till svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet.

Studie- och yrkesvägledning kan bedrivas och vid bemärkelse i både snäv. Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge eleverna kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida yrkesval. Den verksamheten är hela skolans ansvar. Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla individens självkännedom. 

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning, som studie- och yrkesvägledaren ger i vägledningssamtal, individuellt eller i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv, i relation till olika framtidsvägar. Studie- och yrkesvägledningen måste utgå från elevens behov och förutsättningar, samt kunna anpassas för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och att genomföra sina beslut.

Hur ska elevernas behov av vägledning tillgodoses?

Enligt skollagen 2 kap 29§ ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ha tillgång till personal med sådan kompetens som kan tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. Skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller social eller kulturell bakgrund. Skolan har också ett kompensatoriskt uppdrag. Det innebär att skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar, så att alla får samma möjligheter.

Elevens behov av studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven, utifrån sina förutsättningar, ska:

 • bli medveten om sig själv
 • bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken
 • bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen
 • lära sig att fatta beslut
 • lära sig att genomföra sina beslut

Ur Arbete med Studie- och yrkesvägledning. (Skolverket 2013)

2. Ansvarsfördelning och organisation av studie- och yrkesvägledningen

Enligt skollagen är huvudmannen ansvarig för att elevens rätt till studie- och yrkesvägledning tillgodoses. Friskolan Lust & Läras huvudman analyserar och bedömer behovet inför varje läsår och utifrån detta planeras och avsätts resurser för studie- och yrkesvägledningen på skolan.

Rektor ansvarar för att organisera och följa upp arbetet med studie- och yrkesvägledningen, så att elevens behov av studie- och yrkesvägledning tillgodoses. Då studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar, är det rektors uppgift att fördela arbetet mellan rektor, studie- och yrkesvägledaren och övrig personal på skolan.

På Lust & Lära planeras och genomförs studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse framför allt i samverkan mellan studie- och yrkesvägledaren och ansvariga pedagoger i Skolans val Personlig utveckling/Ämnesfördjupning, som eleverna har på schemat en lektion i veckan under hela skoltiden. Mål och innehåll i ämnet har hämtats från Lgr 11:s mål och riktlinjer för skolans värdegrundsarbete, samt från ämnena Samhällskunskap, Religion, Idrott- och Hälsa, Biologi och Svenska. Ämnet syftar till att utveckla elevens självkänsla och självkännedom, skapa motivation för studierna och förbereda eleven för vidare studier och vuxenliv.

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse, såsom individuella vägledningssamtal, gruppvägledning, gymnasieinformation och föräldramöten planeras och genomförs av studie- och yrkesvägledaren.

Studie- och yrkesvägledaren ansvarar för samverkan med Elevantagningen, kontakt med gymnasieskolor, planering avstudiebesök, programprao och vid behov, vägledning och hjälp inför praoveckor.

3. Övergripande mål för studie- och yrkesvägledningen på Lust & Lära

Studie- och yrkesvägledningen ska

 • alltid utgå från elevens behov och förutsättningar och syfta till att hjälpa eleven framåt i beslutsprocessen
 • öka elevens medvetenhet om sig själv – såsom intressen, framtidstankar, egenskaper, styrkor och utvecklingsområden
 • öka elevens kunskap och medvetenhet om sina valmöjligheter och hjälpa eleven att utveckla god valkompetens
 • bidra till att eleven känner sig trygg och väl förberedd inför sitt val av framtida utbildning och yrke
 • bidra till att eleven gör ett självständigt och välgrundat val av utbildning, oberoende av kön, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund.
 • bidra till att vidga elevens perspektiv vad gäller utbildningar, yrken och arbetsmarknad
 • bidra till ett normkritiskt synsätt på val av utbildningar och yrken.

Målsättning för läsåret 2021/22

Förutom de övergripande målen, är utvecklingsmålet för studie- och yrkesvägledningen innevarande läsår att utveckla och ämnesintegrera undervisningen om yrken och arbetsliv.

4. Årshjul för Studie- och yrkesvägledningen i åk 7-9

Åk 7

HT TemaAktivitetAnsvarigMål/syfte
Jag och gruppenPresentera en kompis, bli presenterad.Personlig utveckling/ämnes-fördjupningSjälvkännedom, självkänsla/ teambuilding.
 Mitt liv –tankekarta om familj, vänner, intressen, skola,  hälsa, styrkor, utvecklingsområden mmPersonlig utveckling/ämnes-fördjupningSjälvkännedom/ självkänsla. Elevens underlag inför UVS.
Normer, fördomarFilm Billy Elliott, uppföljande arbete med diskussions-frågorPersonlig utveckling/ämnes-fördjupningNormkritiskt tänkande, respekt för olikheter,”våga gå sin väg”
SMART- målFöreläsning om motivation och SMART-mål. Eleven tränar på att sätta personliga mål.Personlig utveckling/ämnes-fördjupningHöja motivationen för studier och framtid, lära sig konkret verktyg för att sätta mål
VT TemaAktivitetAnsvarigMål/syfte
Yrken/yrkesliv  Ett yrkesliv-två olika berättelser.
Värderingsövning "Heta stolen" om intressen, studier och framtid.       
Studie- och yrkesvägledaren  Reflektera och ta ställning i frågor som rör elevens vardagsliv och framtidstankar.

Individuella vägledningssamtal med SYV erbjuds vid behov i åk 7

Åk 8

HT TemaAktivitetAnsvarigSyfte/mål
SjälvkänslaFöreläsning ”Jag äger” Övning Tre bra saker med mig..  Film ”Om ungdomars självkänsla”, Övningar: Livs-hjulet, Mitt sköna jag, affirmationer, förebilder, ett brev till mig själv.Personlig utveckling/ämnesfördjupningFå verktyg för att stärka självkänsla, bli medveten om sina styrkor.
DrömmarText ”Mikael”, samtal kring drömmars betydelse, övning ”Min drömlista”Personlig utveckling/ämnesfördjupningHöja motivationen, reflektera över och formulera framtidsmål
PraoFörberedelser, planering och samtal kring vad som är viktigt att tänka på vid kontakt med arbetsgivare/skolor. En veckas prao på arbetsplats och/eller gymnasieprogram. Redovisning.Personlig utveckling/Ämnes-fördjupning/studie- och yrkesvägledarenFå vidgade perspektiv/arbetslivs-erfarenhet, motivation, kunskap om gymnasieskolan
VT TemaAktivitetAnsvarigMål/syfte
 Välja utbildning/ yrkeGruppvägledning med värderingsövningar kring skola, betyg, genusnormer, framtid, myter Grundläggande gymnasie- information och frågestund om gymnasiet/ gy-valet. Studie- och yrkesvägledarenMotivation, kunskap, vidga perspektiv  
En dag på gymnasiet.Heldag med information och aktiviteter på valda gymnasieprogramStudie- och yrkesvägledaren/ Torsbergsgymnasiet.En första introduktion till gymnasieskolan. Vidga perspektiv. Hjälp i valprocessen.

Individuella vägledningssamtal med SYV erbjuds vid behov i åk 8

Åk 9                                 

HT TemaAktivitetAnsvarigMål/syfte
Gymnasie-information”Film” Gymnasievalet. Ppt/information om gymnasieskolan och tidplan för gymnasievaletStudie- och yrkesvägledarenGe fördjupad information om gymnasieskolan.
Mitt yrkesreceptIndividuell uppgift – göra eget ”yrkesrecept”, därefter gruppövning med förslag på tänkbara yrken.Studie- och yrkesvägledaren/Personlig utveckling/ämnes-fördjupningVidgat yrkesperspektiv, ta emot och ge personlig feedback.
IntressetesterGöra webtester och reflektera över resultatet av olika intressetester. Läsa om och reflektera över yrkesförslagen. (Yrkeskompassen, gymnasieguiden mm)Personlig utveckling/ämnes-fördjupning.Perspektiv-vidgning, få syn på ”nya” yrken, självkänne dom.
Individuella väglednings samtalErbjudande om ett individuellt 60 minuters vägledningssamtal med SYV, utifrån elevens behov och önskemål. Uppföljande samtal vid behov, enskilda eller med vårdnadshavare.Studie- och yrkesvägledaren.Fokus på individen. Personlig vägledning utifrån behov och önskemål. Bli trygg och väl förberedd inför gymnasievalet.
Föräldramöten.Kvällsinformation för vårdnadshavare om gymnasiet/gymnasie-valet.Studie- och yrkesvägledarenKunskap och delaktighet för vårdnadshavare i elevens valprocess.
PraoFörberedelser, planering, val av praktikuppgift, en veckas prao på arbetsplats/gymnasieskolor.  RedovisningPersonlig utveckling/ämnes-fördjupning. Studie- och yrkesvägledarenArbetslivs-erfarenhet. Möjlighet att få sommarjobb. Bli säkrare på val av program.    
VT TemaAktivitetAnsvarigMål/syfte
  AnsökanPraktisk information i studiegrupperna om hur ansökan går till. Drop-in för hjälp med gymnasieansökan.Studie- och yrkesvägledaren. 
ArbetsmarknadBesök av Arbetsförmedlingen eller andra arbetsmarknadsaktörer. Info och nyheter om arbetsmarknaden, framtidsprognoser mmArbetsförmedlingen eller andra aktörer. Personlig utveckling/ämnes-fördjupning.  Kunskap om en föränderlig arbetsmarknad.
Personlig marknads-föringRektor föreläser: ”Hur tänker en arbetsgivare”. Skriva CV och Personligt brevRektor. Personlig utveckling/ämnes-fördjupningFå konkreta verktyg för jobbsökande i framtiden.  
Vi jobbar med vår självbildArbete i grupp med hjälp av egenskapskort.Studie- och yrkesvägledaren, PU-lärarenReflektera över  egenskaper hos sig själv och andra. Reflektera över utvecklingsområden hos sig själv    
  Omval  Info om omvalsperioden och drop-in hos SYVStudie- och yrkesvägledaren 

Eleverna har möjlighet att boka flera individuella vägledningssamtal under året. Eleverna i åk 9 uppmuntras att besöka Öppet Hus på gymnasieskolor och/eller prova på att vara ”Elev för en dag” på gymnasieprogram. Lust & Lära välkomnar under året alla gymnasieskolor som vill komma till skolan och informera om sina program.            

0278-636570
info@edu-lustlara.se
Gå till Admentum
©Friskolan Lust & Lära | Integritetspolicy