Anmälan
Kontakt
Kontakt
Anmälan

Personlig utveckling

Ämnesfördjupning

Inom ramen för Skolans val har Lust & Lära valt ämnesfördjupning inom värdegrundsarbete, med fokus på personlig utveckling (PU). Eleverna hos oss har en schemalagd lektion ämnesfördjupning i veckan i alla årskurser. I detta ämne ingår innehåll från Läroplanens riktlinjer för skolans värdegrundsarbete, samt från ämnena idrott och hälsa, svenska, religionskunskap, samhällskunskap och biologi. Lektionerna i ämnesfördjupning leds av en eller två pedagoger. Undervisningen består bland annat av av föreläsningar, filmer, samtal, enskilt arbete eller övningar i grupp.

Klicka på följande länk till Skolverket, för att läsa om grundskolans timplan och Skolans val: Timplan för grundskolan

Fokusområden i år 7:
Jaget, trygghet i gruppen, hälsa och livsstil, personlig planering och strategier för att skapa målmedvetenhet.
Fokusområden i år 8:
Relationer, motivationsträning, positiv självbild och självkänsla, studie- och yrkesvägledning.
Fokusområden i år 9:
Studie- och yrkesvägledning inför gymnasievalet, personlig marknadsföring, samt övningar som syftar till ökad självkännedom och reflektion inför vuxenliv och framtid.

Syftet med ämnesfördjupning inom värdegrundsarbete är att skapa medvetenhet om den egna utvecklingen och ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Vi vill ge våra elever möjlighet att utveckla god självkänsla och social kompetens och menar att ämnesfördjupningen ger eleven goda verktyg att aktivt styra sin framtid, hantera sina känslor, må bra och bygga starkare och bättre relationer i sin omgivning. Detta är en grundförutsättning för god inlärning och goda studieresultat.

0278-636570
info@edu-lustlara.se
Gå till Admentum
©Friskolan Lust & Lära | Integritetspolicy