Anmälan
Kontakt
Kontakt
Anmälan

Vad är Studie- och yrkesvägledning?

Att göra val inför framtiden, är en ständigt pågående process. Elevernas studie- och yrkesval har stor betydelse för hur deras framtid kommer att utveckla sig. Tillgång till studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. Läs mer på Skolverket 

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Mångfalden av både yrken och urbildningar, gör att eleven kan uppleva det som komplicerat att överblicka sina möjligheter. En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändraingar på arbetsmarknaden, bidrar ytterligare till svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet.

Studie- och yrkesvägledning kan bedrivas i både snäv och vid bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge eleverna kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida yrkesval. Den verksamheten är hela skolans ansvar. Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla individens självkännedom. 

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning, som studie- och yrkesvägledaren ger i vägledningssamtal, individuellt eller i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv, i relation till olika framtidsvägar. Studie- och yrkesvägledningen måste utgå från elevens behov och förutsättningar, samt kunna anpassas för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och att genomföra sina beslut.

Hur ska elevernas behov av vägledning tillgodoses?

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ha tillgång till personal med sådan kompetens som kan tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. Alla på skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller social eller kulturell bakgrund. Skolan har också ett kompensatoriskt uppdrag. Det innebär att skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar , så att alla får samma möjligheter.

Elevens behov av studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven, utifrån sina förutsättningar, ska:

  • bli medveten om sig själv
  • bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken
  • bli medveten om relationen mellan sig sjäv och valalternativen
  • lära sig att fatta beslut
  • lära sig att genomföra sina beslut

(Ur Skolverkets allmänna råd om studie- och yrkesvägledning) skolverketsallmannaradomstudie-ochyrkesvagledning.pdf

0278-636570
info@edu-lustlara.se
Gå till Admentum
©Friskolan Lust & Lära | Integritetspolicy